1002.jpg

Heart Sutra (Mandarin) 般若波罗密多心经

Heart Sutra (Mandarin Chanting)

《般若波罗密多心经》全文有二百六十字,是七百余卷般若经的精要,

但念观世音菩萨及《般若心经》,於是得免一切艰难危险。

 

曲目:

般若波罗密多心经 (中文唱诵)

ITunes_12.2_logo.png
Amazon-Music-Logo-1476279710-414x259.png
deezer-01.png
Napster.png
Pandora_Logo_RGB_thumbnail_new_large_edi
kkbox.png
omusicfriDay.png
QQmusic.png
mymusic-01.png
%E7%BD%91%E6%98%93%E4%BA%91%E9%9F%B3%E4%
Xiami_logo.png