1003.jpg

Nilakantha Dharani (Sanskrit) 

大悲咒梵文

Nilakantha Dharani (Sanskrit)

大悲咒

 

曲目: 梵音大悲咒