top of page

Arya Ekadasa - Mukha Dharani (Sanskrit)

 

Tracks:

Arya Ekadasa - Mukha Dharani (Female Chanting)

Arya Ekadasa - Mukha Dharani ( Meditation)

Arya Ekadasa - Mukha Dharani ( Male & Female Chanting)

 

〈十一面观自在菩薩根本真言〉,又称〈十一面观音咒〉。

此版本是来自藏传的还原梵音版。

 

曲目:

十一面观自在菩萨根本真言(唱诵篇)

十一面观自在菩萨根本真言(静修篇)

十一面观自在菩萨根本真言(合唱篇)

Arya Ekadasa-Mukha Dharani 十一面观音真言

RM30.00Price
    bottom of page