1032.jpg

Sakyamuni Buddha Mantra  (Sanskrit)  释迦牟尼佛心咒

Sakyamuni Buddha Mantra

 

Life always gets better, when you follow The Buddha's way

 

Track:

Sakyamuni Buddha Mantra-Tribute to the enlightened one

Sakyamuni Buddha Mantra- Somewhere in time

 

释迦牟尼佛心咒

 

曲目:

释迦牟尼佛心咒-向觉者致敬

释迦牟尼佛心咒-时光穿梭